Privatumas

Bendrosios nuostatos:

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Jongusa, UAB (toliau – Jongusa), jos filialai ir atstovybės bei kiti juridiniai asmenys, kuriuos Jongusa pasitelkia teikdama paslaugas ir kurie yra įgalioti veikti Jongusa vardu. Jongusa kontaktiniai duomenys skelbiami https://www.jongusa.com
2. Jongusa surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi Jongusa darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
3. Asmens duomenų tvarkymui Jongusa gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir (ar) savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Jongusa vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tokiais atvejais Jongusa imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Jongusa nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat Jongusa užtikrins, kad minėti asmenys bus saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.
4. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų, kitos su jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai jums perkant Jongusa parduodamus produktus ir naudojantis Jongusa paslaugomis. Todėl rekomenduojama išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas prieš užsakant produktus ar pradedant naudotis Jongusa paslaugomis.
5. Jongusa gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.
6. Jūs galite lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite pateikti užklausą, įsigyti produktų ir (ar) naudotis Jongusa siūlomomis paslaugomis, privalote būti registruotas tinklapio vartotojas. Jongusa prašys Jūsų pateikti sistemoje nurodytus asmens duomenis.
7. Lankydamasis tinklalapyje https://www.jongusa.com (toliau – šis tinklalapis) ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija, produktais ir (ar) Jongusa teikiamomis paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. Jongusa pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasi šiame tinklalapyje, turite pareigą kaskart įsitikinti, jog esate susipažinęs(-usi) su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma Jūsų apsilankymo šiame tinklalapyje momentu.
 
Duomenų tvarkymo tikslai

8. Jongusa renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
8.1. prekių pardavimas, paslaugų teikimas, sutarčių sudarymas ir vykdymas, klientų bei atsiskaitymų apskaita;
8.2. Įsiskolinimų valdymas, skolų išieškojimas;
8.3. Santykių su klientais palaikymas ir administravimas, ginčų prevencija ir įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas), dalykinių santykių korespondencija su klientu;
8.4. Jongusa ir kliento interesų bei turto apsauga ir gynimas (vaizdo stebėjimas Jongusa patalpose). Prieš įeidami į Jongusa patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, Jūs esate informuojami specialiais žymenimis apie vaizdo stebėjimą.;
8.5. Kliento informavimas apie prekes ir paslaugas. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pranešti klientui apie Jongusa parduodamas prekes, teikiamas paslaugas, jų kainas, specifiką, su klientu sudarytų sutarčių ir pan. pasikeitimus, Jongusa sisteminių ir kitų su teikiamomis paslaugomis susijusių pranešimų siuntimui. Asmens duomenų subjektas patvirtina, kad jis supranta, jog tokie informavimo pranešimai yra būtini teikiant paslaugas, ir jie nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais;
8.6. Tiesioginė rinkodara, siekiant pateikti klientui pasiūlymus apie Jongusa parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas;
8.7. Kiti tikslai, kuriais Jongusa turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Jongusa teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Jongusa įpareigoja atitinkami teisės aktai.
9. Visi nurodytais tikslais surinkti Jūsų asmens duomenys, išskyrus vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą ir tikslų gyvenamosios vietos adresą, gali būti tvarkomi statistinės analizės tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi taip, kad juos įtraukus į statistinės analizės apimtį nebūtų galima identifikuoti konkrečių duomenų subjektų tapatybės. Jūsų asmens duomenų rinkimas statistinės analizės tikslais yra grindžiamas teisėtais interesais analizuoti, tobulinti ir plėtoti vykdomą veiklą. Esu informuota (-s), kad turiu teisę nesutikti ir atsisakyti mano asmens duomenų tvarkymo tokiu tikslu bet kuriuo metu ir bet kokia forma, informuodamas apie nesutikimą ar atsisakymą Jongusa el. paštu info.jongusa@gmail.com. Tačiau Jongusa gali toliau tvarkyti duomenis statistikos tikslais, jeigu įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
10. Visais aukščiau paminėtais atvejais Jongusa tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą. Jongusa užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
 
Duomenų tvarkymo apimtys

11. Visais nurodytais tikslais gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:
11.1 vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, fakso numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, užimamos pareigos;
11.2. duomenys, kurie susiję su įrangos ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, paslauga ir jos užsakymo detalės, informacija apie įsigytą ir (ar) naudojamą įrangą, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;
11.4. duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu šiame tinklalapyje ir pan.;
11.5. telefoninių pokalbių įrašai, kai Jūs skambinate į Jongusa arba atsiliepiate į Jongusa darbuotojų skambučius;
11.6. vaizdo įrašo duomenys Jongusa valdomose patalpose.
 
Duomenų teikėjai

10. Duomenų teikėjai:
10.1. tiesiogiai pats duomenų subjektas;
10.2. kiti šaltiniai: kiti paslaugų teikėjai, viešai prieinami registrai, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“);
10.3. generuojami duomenys, kai Jūs naudojatės Jongusa paslaugomis, kreipiatės į Jongusa raštu, telefonu, el. paštu, lankotės šiame tinklalapyje, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.
 
Duomenų gavėjai

11. Duomenų gavėjai:
11.1. Jongusa paslaugų tarpininkai (jei paslaugos teikiamos, naudojantis jų paslaugomis), tik ta apimtimi, kiek tai reikalinga paslaugai suteikti;
11.2. įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovės, advokatai, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. Tiekiami tik laiku ir tinkamai įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenys, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus;
11.3. teismai arba valstybės institucijos pagal jų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo sprendimą;
11.4. kiti subjektai pagal sutartį su Jongusa, tik tuo atveju, jei Jūs pats davėte tam atskirą sutikimą.
12. Duomenys gali būti teikiami į trečiąsias šalis tuo atveju, kuomet Jūsų elektroninių ryšių paslaugos teikimas susijęs su trečiosiose šalyse teikiamomis paslaugomis arba paslaugos teikimui pasitelkiamas trečiosios šalies partneris (korespondentas).
13. Atkreipiame dėmesį, kad Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, Jongusa teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.
14. Šiuo dokumentu Jūs patvirtinate, kad esate informuotas (-a) apie tai, jog Jūsų duomenys – el. pašto adresas ir (arba) telefonas – gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu bei tai, kad turite teisę nesutikti ir atsisakyti savo asmens duomenų naudojimo tokiu tikslu bet kuriuo metu, raštu informuodamas Jongusa apie nesutikimą ar atsisakymą el. paštu info.jongusa@gmail.com
15. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti perduodami paieškos ar socialinių tinklų sistemoms (galimybė atsisakyti duomenų tvarkymo užtikrinama šių sistemų tinklalapiuose). Kitiems asmenims duomenys neteikiami.
 
Profiliavimas

16. Tiesioginės rinkodaros bei statistinės analizės tikslu, gali būti vykdomas profiliavimas pasinaudojant Google, Facebook ar kt. analitikos įrankiais.
 
Duomenų tvarkymo terminai

17. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
 
Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

18. Nepilnametis asmuo iki 14 (keturiolikos) metų, siekdamas naudotis Jongusa paslaugomis, privalo pateikti savo atstovo (tėvo, motinos, globėjo(-os)) rašytinį sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.
 
Slapukų politika

19. Šiame tinklalapyje Jongusa gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens naudojamo interneto tinklo naršyklę ir saugomos Kliento įrenginyje. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami asmens įrenginyje identifikavimui, jie yra skirti svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti, taip pat analizės tikslais, palengvina asmens prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos.
20. Jongusa stebi šio tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklalapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti Jongusa teikiamas paslaugas.
21. Šiame tinklalapyje besilankančiam pateikiamas pranešimas apie slapukų naudojimą. Informavimo eilutėje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate tinklalapio valdytojui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti slapukus. Taip pat toliau naršydamas šiame tinklalapyje ir nekeisdamas esamų nustatymų sutinkate, kad būtų naudojami slapukai.
22. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
23. Šiame tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius. Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.
 
Jūsų teisės

24. Jūs turite šias teises:
24.1. Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
24.2. Teisę susipažinti su duomenimis: gauti informaciją apie tai, ar Jongusa tvarko Jūsų asmens duomenis, ir jei taip, susipažinti Jongusa tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami; gauti iš Jongusa savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Jongusa, gavusi Jūsų prašymą raštu, per teisės aktų nustatytą terminą pateiks raštu prašomus duomenis arba nurodys atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.
24.3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis: jei Jongusa tvarkomi Jūsų duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreiptis į Jongusa raštu ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis ar papildyti neišsamius savo asmens duomenis, pateikdamas prašymą.
24.4. Teisę prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jongusa privalo nedelsdama neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir, jeigu reikia, sunaikinti duomenis. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti.
24.5. Teisę būti pamirštam: prašyti nutraukti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti Jongusa asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Jongusa išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
24.6. Teisę apriboti duomenų tvarkymą: reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.
24.7. Teisę į duomenų perkeliamumą.
24.8. Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat bet kada atsiimti duotą sutikimą nenurodant nesutikimo motyvų.
25. Atkreiptinas dėmesys, jog išvardintos teisės gali būti ribojamos ar neįgyvendinamos:
25.1. Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
25.2. Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
25.3. Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
25.4. Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
25.5. Kai reikia užtikrinti duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
26. Dėl savo teisių įgyvendinimo Jūs galite kreiptis į Jongusa, pateikdamas (-a) prašymą paštu, faksu (šiame tinklalapyje nurodytais kontaktais), elektroniniu paštu info.jongusa@gmail.com. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba prašymą pasirašyti elektroniniu parašu.
 
Logotipų naudojimas

27. Klientas, perkantis Jongusa parduodamas prekes ar besinaudojantis Jongusa paslaugomis verslo ir profesinių interesų tenkinimui, sutinka, kad jo pavadinimas ir (ar) logotipas gali būti naudojamas Jongusa tiesioginės rinkodaros tikslais (pavyzdžiui Jongusa nurodant, kad Klientas naudojasi Jongusa teikiamomis paslaugomis).
 
Informacijos saugumo užtikrinimas

28. Jongusa tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo Jongusa naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.
 
Baigiamosios nuostatos

29. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.